Klokkenluiders­regeling

Algemeen

Ingevolge art. 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO) dient Troost Accountantskantoor vof te beschikken over een klokkenluidersregeling. 

Art. 32 VAO  

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie. 
   
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie. 

Definities

In deze klokkenluidersregeling worden de volgende definities gehanteerd: 

Troost: Troost Accountantskantoor vof
Medewerker: Alle werknemers alsmede alle vennoten die verbonden zijn aan Troost. 
Vertrouwenspersoon: De persoon die door de directie is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling. De vertrouwenspersoon is een persoon die niet als vennoot aan Troost verbonden is. 
Externe derde: Iedere persoon of organisatie niet zijnde Troost of één van haar medewerkers. 
Melder: medewerker of externe derde die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling. 

Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties: 

A. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Troost of haar medewerkers;
B. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door Troost of haar medewerkers;
C. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Troost of haar medewerkers;
D. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
E. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
F. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen. 

Deze klokkenluidersregeling is van kracht naast de volgende interne richtlijnen: 

 • Verschillen van inzicht binnen (controle)teams. Hiervoor geldt de procedure zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek, op grond waarvan consultatie van bureau vaktechniek kan plaatsvinden.
 • Klachten over het optreden van Troost dan wel haar medewerkers. Hierop is de klachtenregeling van toepassing. 

Indien sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Troost dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt. 

Procedure 

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon. 
     
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via vertrouwenspersoonTroost@troostaccountants.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres. 
     
 3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding. 
     
 4. A: Indien sprake is van een situaties genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.
    
  B: Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de kwaliteitsbepaler.
    
  C: Bij het informeren van de directie en kwaliteitsbepaler als bedoeld in de punten 4a en 4b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend. 
     
 5. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding. 
     
 6. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de kwaliteitsbepaler met inachtneming van de vertrouwelijkheid. 

Vertrouwelijkheid

 1. De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht. 
     
 2. De directie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgegeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Troost, dan wel zijn/haar carrière. 

Meer informatie

Deze regeling betreft dus geen klachten over de uitvoering van een opdracht, maar andere meldingen die overigens wel (indirect) van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een opdracht. Voorbeelden zijn meldingen over onregelmatigheden in de sfeer van de persoonlijke omgang of andere gedragen op ethisch terrein. Degelijke meldingen kunnen worden toegezonden aan: vertrouwenspersoonTroost@troostaccountants.nl

Meer weten?

R. (Ronald) Troost AA

Accountant, vennoot

RonaldTroost