accountancy

Diensten

Voor ondernemingen die vanwege hun omvang vallen onder de wettelijke controleplicht voeren wij de wettelijke controle uit van de jaarrekening. Maar ook niet-wettelijke accountantscontroles van overige financiële verantwoordingen voeren wij uit. Tevens stellen we (jaar)rapporten en publicatiestukken samen. We verzorgen budgetteringen, tussentijdse rapportages en financieringsaanvragen. Voor het verrichten van onze werkzaamheden staan wij onder toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat onze accountantsdiensten een hoge mate van kwaliteit waarborgen

Kwaliteit

De kwaliteitseisen die de NBA en AFM aan ons stellen, hebben tot gevolg dat onze rapportages voldoen aan de laatste wet- en regelgeving die gelden voor ons vakgebied. Bijvoorbeeld op het gebied van verslaglegging. Tevens beantwoorden onze rapportages aan de laatste eisen op fiscaal gebied. De kwaliteitseisen houden ook in dat onze interne organisatie is ingericht volgens de richtlijnen van de NBA. En dat we werken volgens de geldende gedrags- en integriteitseisen zoals van toepassing op onze beroepsgroep. Via periodieke audits ziet de NBA erop toe dat we aan alle eisen voldoen die de kwaliteit van onze dienstverlening zeker stellen.

Overige dienstverlening

Andere voorbeelden van onze dienstverlening op het gebied van accountancy zijn advies over de keuze van rechtsvorm en het opstellen ondernemingsplannen bij starters of bij reorganisaties. Al onze werkzaamheden verrichten wij in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder begrepen de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), en de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en overige actuele Nederlandse controlestandaarden.

Non-profit

Naast expert op het gebied van accountantsdiensten voor het commerciële mkb zijn wij tevens gespecialiseerd in de publieke sector. We voeren onze dienstverlening uit voor fondsenwervende instellingen en andere organisaties zonder winststreven. Door onze jarenlange ervaring in de non-profitsector zijn wij goed op de hoogte van ontwikkelingen op gebieden als rechtmatigheid, governance en bedrijfsvoering. Wij kennen het spanningsveld waarin de publieke sector opereert. Het inzetten van onze specialistische kennis waarborgt een gedegen en efficiënte werkaanpak. Wij kunnen hierdoor ook een goede invulling geven aan een klankbordfunctie op het gebied van rechtmatigheid, toezicht en planning & control.

Bekijk ook eens

accountancy

Audit

Waardebepaling

Herstructurering

Estate planning

Meer weten?

J. (John) van Zetten RB

Accountant, vennoot

JohnVanZetten